Pracownicy i doktoranci Katedry

Zespół Katedry

Zespół KSM

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Doktoranci

Osoby zatrudnione w projektach badawczych

Współpracownicy

Pracownicy administracyjni i techniczni


prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych

ac

Pokój WETI 733 58-347-13-01 (Sekretariat)

Strona WWW prof. Czyżewskiego

prof. dr hab. inż. Ewa Hermanowicz

prof. dr hab. inż. Ewa Hermanowicz Kierownik Zespołu Naukowo-Dydaktycznego
Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

hewa

Pokój WETI 640 58-347-28-70

Ewa Hermanowicz urodziła się w Gdyni. W 1972. ukończyła studia na Wydziale Elektroniki (WE) Politechniki Gdańskiej (PG), ze specjalizacją telewizja i otrzymała tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika, w zakresie radiotechniki, z wyróżnieniem. W tym samym roku podjęła pracę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w charakterze asystenta. W 1982. Rada Wydziału Elektroniki PG nadała jej stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1996. od Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) PG otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie telekomunikacji - układów i sygnałów dyskretnych. Od 2000. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego PG. W latach 1997-2003 pełniła funkcję kierownika Katedry Teorii Obwodów i Układów na WETI PG. Od 2003. jest zatrudniona w Katedrze Systemów Multimedialnych WETI PG, aktualnie pełniąc funkcję zastępcy kierownika, gdzie kieruje zespołem cyfrowego przetwarzania sygnałów. W 2007. otrzymała tytuł profesorski.

Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół problemów projektowania systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów, w tym zwłaszcza filtrów cyfrowych, z zastosowaniami w telekomunikacji i multimediach. Zainteresowania dydaktyczne obejmują również technikę analogową i zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów dwuwymiarowych. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencji krajowych i zagranicznych, i książki pt. Special Discrete-Time Filters and Applications. Obecnie jest recenzentem szeregu pism naukowych, w tym m.in. IEEE Trans. on Signal Processing, IEEE Trans. on Circuits and Systems i Signal Processing.

dr inż. Piotr Odya

dr inż. Piotr Odya Adiunkt, Zastępca Kierownika Katedry Systemów Multimedialnych
Kierownik Laboratoriów KSM

piotrod

Pokój WETI 730 58-347-23-01

Piotr Odya urodził się w Gdańsku w 1974. W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Praca dyplomowa dotyczyła problemów poprawy jakości dźwięku w studiach emisyjnych współczesnych rozgłośni radiowych.
Jego zainteresowania dotyczą montażu wideofonicznego, systemów dźwięku wielokanałowego. W ramach studiów doktoranckich zajmował się badaniem algorytmów korekcji mowy osób jąkających się. W lipcu 2007 roku obronił pracę doktorską pt. "Badanie i zastosowanie metod modyfikacji pętli audytywnego sprzężenia zwrotnego".

W latach 1999-2001 Piotr Odya był przewodniczącym Polskiej Sekcji Studenckiej AES. W latach 2001-2005 był skarbnikiem PSS AES.

Od października 2007 roku Piotr Odya jest kierownikiem laboratoriów Katedry, od roku 2009 pełni funkcję Zastępcy Kierownika Katedry.

W latach 2007-2009 koordynował realizowany w Katedrze projekt "MULTIMODAL" mający na celu opracowanie i wdrożenie interfejsów multimodalnych. W latach 2009-2014 Piotr Odya koordynował projekt "TYPOSZEREG", który również miał na celu opracowanie nowych typów interfejsów multimodalnych.

Piotr Odya jest autorem i współautorem ponad 70 artykułów i referatów konferencyjnych.

doc. dr inż. Marianna Sankiewicz

doc. dr inż. Marianna Sankiewicz Emerytowany pracownik naukowy

eda

Jubileuszowa strona WWW

Marianna Sankiewicz (ur. 1921) wkrótce po zakończeniu II Wojny Światowej rozpoczęła studia na Politechnice Gdańskiej na kierunku Inżynieria Radiowa, rozpoczynając jednocześnie pracę zawodową w Radiu Gdańsk. Studia ukończyła w 1950 r. i od tego czasu prowadzi działalność naukową. W 1968 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych, a w 1970 r. uzyskała awans na stanowisko profesora. Wspólnie z Gustawem Budzyńskim utworzyła i prowadziła nowy kierunek studiów - Inżynierię Dźwięku, w tamtych czasach jedyny taki kierunek w Polsce. W późniejszym okresie utworzyli oni Zakład Inżynierii Dźwięku w ramach ówczesnego Wydziału Elektroniki.

Szczególne sukcesy odniosła Marianna Sankiewicz w dziedzinie działalności pedagogicznej. Przez 17 lat zajmowała stanowisko prodziekana Wydziału Elektroniki, a przez trzy lata była prorektorem Politechniki Gdańskiej. Równocześnie kontynuowała współpracę z Polskim Radiem i Telewizją, zajmując się produkcją nagrań stereofonicznych i ich emisją w utworzonej przez siebie lokalnej rozgłośni radiowej. W 1977 r. odbyła praktykę w dziedzinie techniki studyjnej we Francuskim Radiu (ORTF) w Paryżu. Jest autorem lub współautorem ponad 130 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych.

Jako członek Audio Engineering Society (AES) zainicjowała działalność Sekcji Polskiej AES i objęła funkcję jej pierwszego przewodniczącego. W późniejszym okresie została wybrana na dwuletnią kadencję na wiceprezydenta AES w regionie Europy Wschodniej. Za swoje osiągnięcia otrzymała od Zarządu Głównego AES honorowy dyplom uznania.

Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego i Sekcji Polskiej AES, ponadto jest członkiem Towarzystw Akustycznych: Francuskiego oraz Greckiego, a także innych organizacji naukowych.

Po przejściu na emeryturę w 1992 r. kontynuuje działalność jako członek Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Ponadto, co szczególnie istotne, nadal bierze udział w zadaniach dydaktycznych obecnej Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. ;

doc. dr inż. Gustaw Budzyński

doc. dr inż. Gustaw Budzyński Emerytowany pracownik naukowy

eda

Gustaw Budzyński (ur. 1921) rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1938 r. Służba wojskowa i wybuch II Wojny Światowej zmusiły go do przerwania studiów. Próbę kontynuowania studiów podjął najpierw w Warszawie, a po zakończeniu wojny - w Gdańsku. W wyniku represji ze strony władz PRL studia ukończył dopiero w 1959 r. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę nauczyciela akademickiego na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, jednocześnie podejmując pracę zawodową w Polskim Radiu Gdańsk.

Po odbyciu rocznej praktyki w Warszawie, w 1965 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej. Trzy lata później wspólnie z Marianną Sankiewicz utworzyli i prowadzili nowy kierunek studiów - Inżynierię Dźwięku, w tamtych czasach jedyny taki kierunek w Polsce. W późniejszym okresie utworzyli oni Zakład Inżynierii Dźwięku w ramach ówczesnego Wydziału Elektroniki.

W 1972 r. uzyskał awans na stanowisko profesora i objął kierownictwo Zakładu. Równocześnie utworzył Wydział Akustyki Muzycznej na Akademii Muzycznej w Gdańsku i kierował nim. Ten okres jego działalności dydaktycznej stworzył podstawy kształcenia inżynierów dźwięku w Polsce. Prowadził w tym czasie również bardzo aktywną działalność naukową. Jest autorem lub współautorem ponad 140 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych. Kierował wieloma projektami naukowymi, które znalazły zastosowanie w praktyce. Był promotorem pięciu doktorów, recenzował 18 prac doktorskich. W latach 1976-77 spędził rok w paryskich studiach CNET i ORTF. W 1986 został zaproszony do Uniwersytetu w Aalborg, w którym później w latach 1987-88 prowadził gościnnie wykłady.

Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego i Greckiego Towarzystwa Akustycznego, ponadto jest członkiem Francuskiego Towarzystwa Akustycznego, Sekcji Polskiej AES, a także innych organizacji naukowych.

Po przejściu na emeryturę w 1992 r. kontynuuje działalność jako członek Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, pełniąc tą funkcję przez ponad 35 lat. Ponadto nadal bierze udział w bieżących zadaniach dydaktycznych obecnej Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej.

dr inż. Józef Kotus

dr inż. Józef Kotus Adiunkt

joseph

Pokój WETI 729 58-347-29-72

Józef Kotus ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej w 2001 roku zdobywajac tytul magistra inzyniera. W 2008 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską której promotorem była prof. Bożena Kostek. Jego rozprawa dotyczyła zastosowania technologii informatycznych dla celów monitorowania hałasu i zapobiegania ubytkom słuchu wywołanych hałasem. Jest członkiem międzynarodowego towarzystwa Audio Engineering Society oraz Europejskiego Towarzystwa Akustycznego. Jest autorem lub współautorem ponad 110 publikacji naukowych, w tym 13 artykułów z listy filadelfijskiej oraz 27 artykułów wydanych w czasopismach recenzowanych. Jest również współautorem rozdziałów opublikowanych w wydawnictwie Spinger. Ma duże doświadczenie w tworzeniu algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych i wizyjnych. Specjalizuje się również w metodach pomiaru i zwalczania hałasu. Aktywnie uczestniczy w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowych.

dr inż. Michał Lech

dr inż. Michał Lech Adiunkt

mlech

Pokój WETI 734 58-347-19-67

Michał Lech urodził się w 1983 roku w Gdyni. W 2007 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na kierunku Informatyka, specjalność: Aplikacje Rozproszone i Systemy Internetowe. Tematem pracy dyplomowej było opracowanie systemu automatycznej detekcji i korekcji fałszu w śpiewie. W czerwcu 2013 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Metoda i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego".

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół przetwarzania obrazu i algorytmów sztucznej inteligencji. W ramach projektów badawczych zajmuje się opracowywaniem interfejsów multimodalnych z wykorzystaniem języków C++ i JAVA.

Jego zainteresowania pozanaukowe obejmują grę na gitarze, produkcję muzyczną i orkiestrację symfoniczną.

dr inż. Piotr Szczuko

dr inż. Piotr Szczuko Adiunkt

szczuko

Pokój WETI 729 58-347-29-72

Dr inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

Jego zainteresowania naukowe obejmują przetwarzanie obrazu i dźwięków, animację komputerową, wizualizację 3D, metody wnioskowania, sztuczną inteligencję, wykorzystanie teorii zbiorów przybliżonych, klasyfikację i percepcję obrazów i dźwięków, komputerowe metody analizy i rozumienia obrazu, tworzenie systemów wbudowanych.

Od roku 2007 pełni rolę głównego wykonawcy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych (INDECT, ADDPRIV, COPCAMS) dotyczących automatycznej analizy strumieni audio i wideo w celu wykrywania zagrożeń przez systemy inteligentnego monitoringu.

Jest autorem i współautorem ponad 80 referatów konferencyjnych, rozdziałów w książkach i artykułów, a także współautorem nagradzanych innowacyjnych rozwiązań "System elektronicznych pomocy dla osób po laryngektomii", "System zdalnej obserwacji akustyczno-wizyjnej".

Działalność dydaktyczna P. Szczuko obejmuje współtworzenie i prowadzenie przedmiotów: "Inteligentne Systemy Decyzyjne", "Sztuczna Inteligencja w Medycynie", "Przetwarzanie Dźwięków i Obrazów", "Telemonitoring Obiektów i Aglomeracji" oraz "Fonoskopia i Analiza Obrazu" oraz opieka nad pracami inżynierskimi, magisterskimi i projektami grupowymi.

dr inż. Grzegorz Szwoch

dr inż. Grzegorz Szwoch Adiunkt

greg

Pokój WETI 732 58-347-23-98

ORCID: orcid.org/0000-0002-6718-6052

Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku jest pracownikiem Katedry Systemów Multimedialnych, początkowo jako asystent, obecnie jako adiunkt. W styczniu 2004 r. obronił pracę doktorską pt. Komputerowe modelowanie aparatu słuchowego.

Uczestniczył i nadal uczestniczy w projektach badawczych (europejskich i krajowych) dotyczących analizy obrazu z kamer w systemach monitoringu pod kątem automatycznej detekcji zdarzeń. Jego zainteresowania naukowe obejmują: programowanie (C++, języki skryptowe), analizę i przetwarzanie obrazu, syntezę dźwięku, grafikę 3D oraz szeroko rozumiane technologie informatyczne. Zainteresowania osobiste to muzyka, gry komputerowe, programowanie, komunikacja miejska i kolejowa.

Jest autorem programów i prowadzącym przedmiotów Elektroniczne instrumenty muzyczne, Synteza i obróbka obrazu oraz Pomiary elektroakustyczne. Pełni także funkcje administratora serwera katedralnego i sieci komputerowej katedry oraz administratora niniejszego serwisu internetowego.

dr inż. Daniel Węsierski

dr inż. Daniel Węsierski Adiunkt

daniel.wesierski

Pokój WETI 640 58-347-17-64

Strona domowa

Daniel Węsierski jest absolwentem Automatyki i Robotyki na Politechnice Gdańskiej z 2007 roku. Zdobył doświadczenie korporacyjne w działach badawczo-rozwojowych koncernów ThyssenKrupp w Bremie i Volkswagen w Wolfsburgu w latach 2005-2009. Otrzymał tytuł doktora Informatyki z Telecom SudParis pod opieką Patricka Horain w 2013 roku.

Jego zainteresowania obejmują wizję komputerową i koncentrują się na wizyjnych systemach śledzenia obiektów.

mgr inż. Adam Korzeniewski

mgr inż. Adam Korzeniewski Wykładowca

adamkorz

Pokój WETI 732 58-347-23-98

Informacje dla studentów

Adam Korzeniewski urodził się w Elblągu w 1986 r. W 2009 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było opracowanie algorytmu redukcji szumu w obrazie z kamery wideo. Po ukończeniu studiów pracował jako realizator dźwięku i multimediów w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Posiada także doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz zarządzaniu nimi. Od roku 2010 pracował jako koordynator i wykonawca w projektach krajowych i międzynarodowych (m.in. MAYDAY, INDECT, MODALITY, COPCAMS, IDENT). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół przetwarzania dźwięku (syntezatory) i obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii cyfrowej.

mgr inż. Piotr Bratoszewski

mgr inż. Piotr Bratoszewski Doktorant

bratoszewski

Pokój WETI 628 58-348-63-32

Piotr Bratoszewski urodził się w Świeciu w 1987r. W 2011 roku obronił dyplom w Katedrze Systemów Multimedialnych, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Temat pracy dyplomowej dotyczył rozpoznawania poruszających się osób w obrazie pochodzącym z kamery.

Aktualnie jest doktorantem w Katedrze Systemów Multimedialnych. Jego praca naukowa dotyczy głównie interfejsów człowiek-maszyna – systemów automatycznego rozpoznawania mowy oraz systemów rozpoznawania gestów. Jest współautorem referatów konferencyjnych i artykułów z dziedziny automatycznego monitoringu bezpieczeństwa, automatycznego rozpoznawania mowy oraz śledzenia obiektów w obrazach z kamer RGB oraz RGB-D.

mgr inż. Sebastian Cygert

mgr inż. Sebastian Cygert Doktorant

sebcyg

Pokój WETI 640 58-347-17-64

Sebastian Cygert urodził się w Gdańsku w 1989 roku. Studia inżynierskie ukończył na Wojskowej Akademii Technicznej specjalizując się w kryptologii. Studia magisterskie ukończył na Politechnice Warszawskiej na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Tematem pracy magisterskiej było użycie procesorów graficznych w komputerowej symulacji zderzeń ciężkich jonów. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla firmy Samsung w Warszawie, oraz w Londynie dla firmy RiskFirst zajmując się modelowaniem finansowym. Interesuje się sztuczną inteligencją a także podróżowaniem, muzyką i sportem.

mgr inż. Marcin Chełstowski

mgr inż. Marcin Chełstowski Doktorant

marcichel

Pokój WETI 730 58-347-23-01

Marcin Chełstowski urodził się w 1990 roku w Tczewie. W 2015 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Praca inżynierska dotyczyła przygotowania i realizacji filmu o fragmencie historii Powstania Warszawskiego z udziałem prof. Gustawa Budzyńskiego. Tematem pracy magisterskiej były metody i algorytmy poprawy jakości dźwięku w urządzeniach mobilnych.

Interesuje się najnowszymi technologiami multimediami, realizacją wideo, technikami nagłaśniania i nagrań, a także zagadnieniami związanymi z percepcją dźwięku i emisją głosu. Jego zainteresowania pozanaukowe to muzyka, motoryzacja i podróże.

mgr inż. Aleksandra Dorochowicz

mgr inż. Aleksandra Dorochowicz Doktorantka

aleksandra

Pokój WETI 734 58-347-19-67

Aleksandra Dorochowicz urodziła się w 1992 r. w Gdańsku. Studia magisterskie ukończyła w Katedrze Systemów Multimedialnych na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej w 2016 r. Temat pracy inżynierskiej dotyczył testów subiektywnych rozpoznawania barwy instrumentów muzycznych, natomiast magisterskiej - testów subiektywnych dotyczących działania korektora graficznego z automatycznym rozpoznawaniem gatunku muzycznego. Interesuje się zagadnieniami graficznymi i muzycznymi. Wśród zainteresowań pozanaukowych wyróżnić można historię, literaturę, filologie, genetykę i sport.

mgr inż. Piotr Hoffmann

mgr inż. Piotr Hoffmann Doktorant

phoff

Pokój WETI 628 58-348-63-32

Piotr Hoffmann urodził się w Gdańsku w 1988 roku. W 2012 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na specjalności inżynieria dźwięku i obrazu uzyskując tytuł magistra inżyniera. W pracy inżynierskiej analizował algorytmy decyzyjne w kontekście skuteczności rozpoznawania mówców. Praca magisterska dotyczyła zaprojektowania systemu nagłośnieniowego dla budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Jego zainteresowania zawodowe dotyczą systemów nagłośnieniowych, percepcji dźwięków oraz przetwarzania sygnałów mowy.

mgr inż. Adam Kurowski

mgr inż. Adam Kurowski Doktorant

adakurow

Pokój WETI 726 58-347-16-36

Adam Kurowski urodził się w 1991 roku w Gdańsku. W 2015 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych, uzyskując z wyróżnieniem tytuł magistra inżyniera. W pracy inżynierskiej zajmował się przygotowaniem cyfrowego algorytmu poprawy brzmienia niskich częstotliwości miniaturowych przetworników elektroakustycznych. Tematem pracy dyplomowej magisterskiej był pomiar rozkładu pola akustycznego w otoczeniu głowy słuchacza za pomocą sondy natężeniowej oraz numeryczna symulacja zaobserwowanych zjawisk.

Jego zainteresowania naukowe to projektowanie i implementacja algorytmów cyfrowej syntezy i przetwarzania dźwięków oraz zastosowanie nowoczesnych metod numerycznych w szeroko rozumianej akustyce.

Jego pozostałe zainteresowania to rysunek artystyczny, grafika warsztatowa oraz kompozycja i produkcja muzyki elektronicznej.

mgr inż. Karol Lisowski

mgr inż. Karol Lisowski Doktorant

lisowski

Pokój WETI 726 58-347-16-36

Karol Lisowski urodził się w 1986 roku w Mrągowie. W 2011 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zdobywając tytuł magistra inżyniera. Temat pracy dotyczył strategii transkodowania materiału multimedialnego w rozproszonym systemie monitoringu. Od 2011 roku bierze również udział w studium doktoranckim. Jego zainteresowania naukowe dotyczą systemów monitoringu wizyjnego, algorytmów re-identyfikacji, metod sztucznej inteligencji i tworzenia modeli zachowania. Jest autorem około 10 publikacji (w tym 3 artykułów w czasopismach naukowych i 2 rozdziałów w monografiach). Ponadto, wziął udział w czterech europejskich projektach badawczych.

mgr inż. Katarzyna Mrozik

mgr inż. Katarzyna Mrozik Doktorantka

katarzyna.mrozik

Pokój WETI 726 58-347-16-36

Katarzyna Mrozik urodziła się w Gdyni. W 2015 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, na kierunku Informatyka, specjalność: Distributed applications and internet services (studia w jęz. angielskim). Tematem pracy dyplomowej magisterskiej była integracyjna metoda zwiększania wiarygodności rozpoznawania znaków języka migowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w Intel Technology Poland na stanowisku stażysty - inżyniera ds. testów oraz w Oddziale Informatyki Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej na stanowisku specjalisty - administratora bezpieczeństwa.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w inżynierii biomedycznej. Jej pozanaukowe zainteresowania to muzyka, literatura francuska, geneologia, jazda konna i żeglarstwo.

mgr inż. Marcin Szykulski

mgr inż. Marcin Szykulski Doktorant

marszyk

Pokój WETI 734 58-347-19-67

Marcin Szykulski urodził się w 1989 r. w Malborku. W 2013 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy inżynierskiej była analiza technik detekcji samogłosek w sygnale mowy. Praca magisterska dotyczyła systemu automatycznej rekomendacji utworów muzycznych. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na przetwarzaniu i rozpoznawaniu mowy oraz montażu wideo.

mgr inż. Paweł Spaleniak

mgr inż. Paweł Spaleniak Specjalista

papol

Pokój WETI 726 58-347-16-36

Paweł Spaleniak urodził się w 1987 roku w Gdyni. W 2011 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Praca dyplomowa polegała na stworzeniu systemu automatycznej analizy poziomu emisji reklam nadawanych w TV.

Jego zainteresowania zawodowe dotyczą tworzenia aplikacji związanych z przetwarzaniem sygnałów wizyjno-fonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem programowania w języku C++. Zajmuje się wykonywaniem grafiki komputerowej, głównie na potrzeby aplikacji internetowych. Ponadto interesuje się adaptacją akustyczną wnętrz oraz rejestracją, realizacją i montażem dźwięku.

mgr inż. Maciej Szczodrak

mgr inż. Maciej Szczodrak Specjalista

szczodry

Pokój WETI 729 58-347-29-72

Maciej Szczodrak urodził się w Gdyni. W roku 2006 ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej była "Implementacja algorytmów do badania propagacji dźwięku w przestrzeni otwartej".

Jego zainteresowania zawodowe dotyczą zagadnień związanych z przetwarzaniem dźwięku i obrazu, akustyką środowiska. Interesuje się również programowaniem komputerów.

mgr inż. Olga Szmit

mgr inż. Olga Szmit Specjalista

szmit

Pokój WETI 801 58-347-60-52

Olga Szmit ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżynieria. W 2014 roku ukończyła również studia podyplomowe: Ekoenergetyka: Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii.

Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami zdobyła m.in. podczas realizacji jednego z nich, pn. Podstawy technologii wytwarzania osłon ochronnych z wykorzystaniem modyfikowanego żelu balistycznego.

mgr inż. Stefan Święciński

s.sw

Specjalista

Kris Górski

Kris Górski Współpracownik

kris

Urodzony w 1974 w Poznaniu, edukację muzyczną rozpoczął w wieku lat 7. Studia ukończył w SAE w Paryżu otrzymując dyplom inżyniera dźwięku. Po studiach pracował jako realizator/producer i kompozytor. Po 16 latach pobytu we Francji, wrócił do Polski, gdzie kontynuuje swoją pracę.

Od 2006 roku współtworzy firmę APS, która zajmuje się produkcją aktywnych monitorów studyjnych. Prowadzi warsztaty realizacji dźwięku, dzieląc się swoją wiedzą i pasją z innymi. W końcu 2014 roku rozpoczął współpracę z Politechniką Gdańską, gdzie wykłada i sprawuje opiekę nad infrastrukturą nagraniową uczelni.

Interesuje się między innymi edukacją, psychologią i podróżami motocyklowymi.

mgr Zofia Rutka

mgr Zofia Rutka Sekretarka Katedry

rutka

Pokój WETI 733 58-347-13-01

Igor Cypukow

Igor Cypukow Starszy Technik

cypukow

Pokój WETI 727 58-347-24-44