chłonność akustyczna pomieszczenia

Chłonność akustyczna charakteryzuje pochłanianie energii dźwiękowej w pomieszczeniu przy padaniu fal dźwiękowych na wszystkie jego powierzchnie, a także na znajdujących się tam ludzi i przedmioty oraz przy uwzględnieniu tłumienia w powietrzu.
Chłonność akustyczną można, zakładając jednorodność powierzchni pomieszczenia oraz brak przedmiotów wewnątrz, określić z zależności:

A = aśr S
gdzie aśr - średni współczynnik pochłaniania dźwięku,
             S - pole płaszczyzn ograniczających powierzchnie pomieszczenia, łącznie z podłogą, m2.

Jeżeli natomiast pomieszczenie jest ograniczone powierzchniami o różnych właściwościach oraz wewnątrz znajdują się jakieś przedmioty to wówczas chłonność akustyczną można określić ze wzoru:

A = Si=1 ai Si + Sk=1 Ak nk   [m2]

gdzie ai - współczynnik pochłaniania dźwięku przez i-tą powierzchnie,
           Si - powierzchnia o współczynniku ai, m2,
          Ak - chłonność akustyczna k-tego przedmiotu lub k-tej osoby, m2,
          nk - liczba przedmiotów o chłonności ak.