czas pogłosu pomieszczenia

ZAGADNIENIA:

(1kB)

Zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się dźwięku w pomieszczeniach zamkniętych są inne niż w przestrzeni otwartej. Fale dźwiękowe odbijają się od ścian ograniczających pomieszczenie i przy każdym odbiciu część energii zostaje pochłonięta przez materiał ściany.
Gdy źródło dźwięku w pomieszczeniu promieniuje ze stałą mocą, straty energii są pokrywane przez źródło i po pewnym czasie ustala się stan równowagi - energia pochłaniania jest równa energii dostarczonej przez źródło. Gdy następnie źródło przestanie promieniować, energia zawarta w pomieszczeniu jest pochłaniana przez ściany i dźwięk stopniowo zanika. Zjawisko to nazywa się pogłosem. Czas, w którym natężenie dźwięku w pomieszczeniu zmniejsza się do określonej części swej pierwotnej wartości, nazwano czasem pogłosu. Wielkość ta zależy od liczby odbić fal akustycznych w ciągu 1s, a więc od średniej długości swobodnej drogi fali między dwoma kolejnymi odbiciami i od ilości energii pochłanianej w ciągu jednego odbicia. W pomieszczeniu dużym, w którym średnia długość swobodnej drogi jest duża, a liczba odbić w ciągu 1s mała i ściany słabo pochłaniają - czas pogłosu jest długi. Natomiast w pomieszczeniu małym o ścianach silnie pochłaniających - czas pogłosu jest krótki.

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych brzmień fragmentu muzycznego w różnych, pod względem czasu pogłosu, pomieszczeniach (długość czasu pogłosu podana jest w nawiasach):

Duet - oryginał
WAV (2437kB)
MP3 (261kB)
Łazienka (0,54s)
WAV (2437kB)  MP3 (268kB)

Pokój mieszkalny (0,59s)
WAV (2437kB)  MP3 (260kB)

Mały klub (1,25s)
WAV (2437kB)  MP3 (250kB)

Teatr (1,93s)
WAV (2437kB)  MP3 (250kB)

Kościół (2,45s)
WAV (2437kB)  MP3 (258kB)

Średnia sala koncertowa (2,64s)
WAV (2437kB)  MP3 (250kB)

Duża sala (3,51s)
WAV (2437kB)  MP3 (250kB)

Duże audytorium (4,28s)
WAV (2437kB)  MP3 (250kB)

(1kB)

Czas pogłosu definiujemy jako okres od chwili wyłączenia źródła dźwięku aż do momentu, gdy poziom natężenia tego dźwięku zmniejszy się o 60 dB. Czas pogłosu może być również definiowany jako przedział czasu, w którym energia dźwiękowa zawarta w stanie ustalonym w pomieszczeniu od kulistego źródła dźwięku zmaleje, po wyłączeniu tego źródła, do jednej milionowej swojej pierwotnej wartości

Czas pogłosu pomieszczenia można orientacyjnie wyznaczyć z następujących wzorów:

Wyprowadzony przez Sabina wzór daje wyniki poprawne tylko dla wnętrz słabo pochłaniających i dlatego Eyring i inni badacze podali wzory dokładniejsze, słuszne w pomieszczeniach zarówno silnie jak i słabo pochłaniających


Wszystkie przedstawione powyżej wzory służą do wyznaczania czasu pogłosu pomieszczeń, w których rozkład i właściwości akustyczne ustrojów dźwiękochłonnych w trzech podstawowych kierunkach są równomierne, tzn. ax = ay = az, co oznacza, że chłonności przeciwległych par ścian, stropu i podłogi są w przybliżeniu równe, a więc pole dźwiękowe w pomieszczeniu jest rozproszone. Jeżeli jednak ustroje dźwiękochłonne są tak zgrupowane, że ax ą ay ą az (np. zgrupowane wyłącznie na suficie), to wtedy do obliczenia wartości czasu pogłosu należy posługiwać się wzorem Fitzroy'a:

T = Sx

S
[ 0,161V

S ln( 1-ax )
] + Sy

S
[ 0,161V

S ln( 1-ay )
] + Sz

S
[ 0,161V

S ln( 1-az )
]   [s]

gdzie: Sx, Sy, Sz - parami równoległe powierzchnie pomieszczenia (dla prostopadłościanu), m2,
         ax, ay, az - średnie pogłosowe współczynniki pochłaniania powierzchni parami przeciwległych.


Więcej na temat wyznaczania czasu pogłosu

Pomiar czasu pogłosu