źródło wszechkierunkowe w przestrzeni otwartej

Energia akustyczna wypromieniowana przez wszechkierunkowe źródło dźwięku, rozprzestrzenia się równomiernie w pomieszczeniu jako energia fali kulistej. Przy założeniu ośrodka bezstratnego wartość natężenia dźwięku Ir w odległości r od źródła można określić z wyrażenia:
Ir = N

4p r2
  [W/m2]

gdzie: Ir - natężenie dźwięku w odległości r od źródła, W/m2,
            r - odległość od źródła, m,
           N - moc akustyczna źródła wszechkierunkowego, W.

Poziom natężenia dźwięku, w danym punkcie pola, zależy od odległości tego punktu od źródła i od poziomu mocy akustycznej źródła, zgodnie z wyrażeniem:
LIr = 10lg Ir

I0
= 10lg N

4p r2
- 10lg I0   [dB]
LIr = 10lg N

N0
- 10lg 4p r2 + 10lg N0 - 10lg I0   [dB]

gdzie: I0 - natężenie dźwięku odniesienia równe 10-12 W/m2,
          N0 - moc akustyczna odniesienia równa 10-12 W.

Stąd

LIr @ LN - 10lg 4p r2

gdzie: LIr - poziom natężenia dźwieku, dB,
            LN - poziom mocy akustycznej, dB.

Rozpatrując dwa punkty, x1 i x2 odległe od źródła odpowiednio o r1 i r2 stwierdza się, że różnica poziomów natężenia dźwięku między tymi punktami zależy jedynie od stosunku odległości, zgodnie z zależnością:
LI2 - LI1 = 10lg ( r1

r2
)2   [dB]

Oznacza to, że w przestrzeni otwartej poziom natężenia dźwięku zmniejsza się o 6dB, gdy odległość punktu od wszechkierunkowego źródła dźwięku podwaja się.