główny system nagłośnieniowy

Rozmieszczenie komponentów wewnątrz systemu z wykorzystaniem serii nagłośnienia aktywnego firmy MeyerSound

(31kB)
Schematycznie przedstawione rozmieszczenie wewnątrz systemu głośnikowego

Jako podstawę tego projektu przyjęto zmodyfikowany (przystosowany do potrzeb projektowych) system zbudowany przez inżynierów z laboratorium firmy MeyerSound i przeznaczony do nagłaśniania dużych przestrzeni otwartych. Modyfikacja polegała na dostosowaniu systemu do nagłaśniania stereofonicznego (z założenia firmy MeyerSound system ten był monofoniczny) dającego dużo większe możliwości inżynierom dźwięku obsługującym dane widowisko jak i samym wykonawcom.

Jak widać na powyższym rysunku, mamy tu do czynienia z systemem centralnym z kierunkowym ustawieniem poszczególnych elementów. Rozwiązanie to gwarantuje możliwość dużej równomierności nagłaśniania na całym przyjętym w projekcie obszarze. W przypadku tego projektu za nagłaśnianie w poszczególnych strefach odpowiedzialne są następujące sekcje głośnikowe:

Dodatkowo zwrócić uwagę należy na ułożenie poszczególnych elementów w danej sekcji. Tworzą one bowiem między sobą kąt 45°, poszerzając tym samym nagłaśniany obszar.

(1kB)

Schemat połączeń pomiędzy elementami wewnątrz systemu

W przypadku systemów stereofonicznych możliwe są dwie zasadnicze konfiguracje nagłośnienia:

Projekt ten zakłada drugą z wymienionych wersji ze względu na nieco niższe koszty związane z budową takiego systemu. Schemat połączeń wewnątrz systemu przedstawiony jest na poniższym rysunku:

(67kB)
Schemat połączeń wewnątrz systemu

Wartym zwrócenia uwagi i wyjaśnienia jest sposób łączenia poszczególnych elementów z danej sekcji w wieloelementowe łańcuchy. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu odpowiednich line driver'ów oraz techniki zwanej przez producenta (firmę MeyerSound) Loop Thru. Istotę działania tego typu łączenia wyjaśnia poniższy rysunek:

(21kB)
Sposób łączenia kolejnych elementów wykorzystywany w projekcie

Jak widać technika loop thru znacznie ułatwia łączenie pojedynczych kolumn ze sobą, a więc i zestawianie całego systemu nagłośnieniowego. Unikamy dzięki temu potrzeby stosowania dodatkowych rozgałęziaczy sygnału oraz efektywnie skracamy całkowitą długość przewodu potrzebnego do okablowania całego systemu (w przypadku stosowania rozdzielaczy sygnału musielibyśmy stosować długie przewody od jednostki centralnej LD do każdego zestawu głośnikowego z osobna, tak zaś możemy je łączyć ze sobą stosunkowo krótkimi przewodami). Technika ta jest możliwa do stosowania w każdym z używanych w projekcie zestawów kolumnowych.

(1kB)

Sposób mocowania elementów systemu nagłośnieniowego na scenie

(29kB)

Sposób mocowania oraz elementy mocujące system nagłośnieniowy są integralnymi i niezmiernie ważnymi jego częściami. Od nich to zależy nie tylko bezpieczeństwo, ale także warunki pracy całego układu. Pamiętajmy bowiem o tym, że przy tak dużych mocach powstają ogromne drgania i wychylenia, zatem system musi umocowany być dość sztywno, co przy znacznych siłach może nie być takie proste. Często jednak różne firmy w swoich rozważaniach na temat produkowanych przez nie systemów zapominają o tym właśnie elemencie, chwaląc się jedynie wymiarami i wagą swoich produktów. Powstaje wtedy pytanie: jak to wszystko połączyć w jedną całość, aby się nie rozpadło podczas koncertu z powodu silnych drgań? Z pomocą przychodzą tu firmy specjalizujące się w mocowaniu systemów nagłośnieniowych oraz budowaniu scen koncertowych, przykład stanowić może firma Optex Staging & Services Inc. Najlepszym jednak rozwiązaniem byłoby zastosowanie elementów mocujących (jeśli to możliwe) zakupionych bezpośrednio u producenta montowanego na scenie sprzętu nagłośnieniowego.

W przypadku tego projektu całkowita masa systemu nagłośnieniowego (wszystkich użytych kolumn) wynosi 3,760.0 kg, a więc prawie cztery tony (po dwie wiszące tony na stronę). Jest to zatem niebagatelna waga, która musi być wzięta pod uwagę przy rozważaniach projektowych. Zgodnie z zaleceniem odnośnie wyboru elemen-tów mocujących bezpośrednio u producenta systemu nagłośnieniowego, w projekcie proponuje się wykorzystanie bogatych produktów firmy MeyerSound. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalne dopaso-wanie i kompatybilność całego tworzonego układu. Poszczególne podzespoły zaprojektowane są bowiem z myślą o konkretnych produktach, a nie jak w przy-padku innych firm w sposób uniwersalny. Unikamy więc potrzeby dopasowywania mocowania i co się z tym wiąże niebezpieczeństwa ewentualnego niedopasowania lub nawet poluzowania w trakcie pracy systemu. W ten sposób uzyskujemy również całą gamę pojedynczych elementów pomocniczych typu łańcuchy, złączki, przejściówki oraz wiele innych niezbędnych gadżetów oferowanych przez producenta danego systemu, znającego przecież najlepiej parametry swoich produktów i wiążące się z nimi potrzeby.

(1kB)

Schemat systemu głównego

W punkcie tym przedstawiona zostanie idea połączeń między poszczególnymi elementami wchodzącymi w skład głównego systemu:

(9kB)
Schemat blokowy głównego systemu

Opis użytych w systemie elementów: