przegląd spotykanych rozwiązań

Przegląd spotykanych rozwiązań.

I. System centralny.

Rozwiązanie to w swych założeniach zakłada stosowanie grupy głośników umieszczonych w jednym miejscu, najczęściej przymocowane do sufitu. Głośniki są tak ukierunkowane, aby emitowane przez nie fale akustyczne docierały możliwie do jak największej liczby słuchaczy.


Taka instalacja posiada wszystkie cech systemu centralnego, do których należą:
- małe straty mocy w kablach,
- łatwa instalacja i konserwacja,
- względnie mały koszt.

Mimo zalet związanych z zainstalowaniem takiego systemu, ma on istotne wady:
- bardzo mała równomierność nagłośnienia,
- wynikająca z małej równomierności nagłośnienia bardzo mała zrozumiałość i czytelność.

Należy jednak zaznaczyć, że wady takiego rozwiązania będą odczuwane jedynie wtedy, gdy będziemy mieli do czynienia ze znacznym pomieszczeniem o kształcie wydłużonym i wysokim suficie. Oznacza to, że takie rozwiązanie jest dedykowane do pomieszczeń, w których słuchacze są zgromadzenie względnie blisko mówcy.

II. System centralny dzielony.

Bardzo podobny do wcześniej prezentowanego jest system centralny, w którym wyróżniono oddzielne grupy głośników (stąd nazwa). Poglądową instalację takiego systemu przedstawia poniższy rysunek.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby grup głośników było więcej (np. 3). Jest to uzależnione od konkretnego pomieszczenia, w którym system ten miałby być instalowany.

III. Głośniki podwieszane nad słuchaczami (nieznaczna wysokość nad głowami słuchaczy).

Odmienna koncepcja polega na umieszczeniu głośników bezpośrednio nad głowami osób siedzących w ławkach. Jest to jedna z odmian systemu rozproszonego.

W przypadku wysokiego sufitu, braku filarów oraz znacznego oddalenia od mówcy może się okazać, że jest to jedyna metoda podniesienia poziomu dźwięku oraz polepszenia zrozumiałości mowy. Warto zaznaczyć, że będziemy mieli w takim przypadku do czynienia z koniecznością stosowania kabli o znacznej długości, co pociąga za sobą istotne straty energii, które należy uwzględnić. Oznacza to, że w tym przypadku należy zastosować układy transformatorów podwyższające napięcie, zarówno na wyjściu stopnia mocy wzmacniacza jak i w głośnikach. Osobną kwestią jest sprawa estetyki. Problem ten można pośrednio rozwiązać instalując głośniki wraz z systemem oświetleniowym (w jednej obudowie głośnik i źródło światła). Powstaje tu kolejny problem, polegający na zakłócającym charakterze przewodów zasilających niezbędnych do zasilania żarówek. Rozwiązaniem może być ekranowanie przewodów sygnałowych lub wykorzystanie połączeń symetrycznych.

IV. Głośniki instalowane w suficie.

Podobna do wyżej omówionej, koncepcja umieszczania głośników w suficie jest bardzo rozpowszechniona w salach konferencyjnych, audytoriach (AUD. NR1. P.G.), sklepach oraz wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z względnie niskim sufitem i znaczną powierzchnią. Problem estetyki praktycznie nie występuje, z uwagi na możliwość zintegrowania głośników z konstrukcją sufitu.

W świątyniach sufit z reguły znajduje się stosunkowo wysoko a zatem rozwiązanie takie jest w takim przypadku rzadko stosowane.

V. Podwieszanie głośników na kolumnach (najczęściej spotykane rozwiązanie).

Rozwiązanie problemu związanego z zapewnieniem dobrej zrozumiałości mowy polegające na podwieszaniu głośników na kolumnach jest, z racji swych zalet najbardziej rozpowszechnione. Na tym przykładzie warto podać cechy jakie posiada system rozproszony:
- zapewnia bardzo dobrą równomierność nagłośnienia,
- dzięki temu otrzymujemy bardzo dobrą zrozumiałość mowy,
- umieszczenie głośników na wysokości głowy przeciętnego słuchacza minimalizuje obszar promieniowania głośnika, w którym nie ma słuchaczy.

Wymienione zalety okupione są trudnościami związanymi z instalacją systemu,
- ponadto strojenie wymaga dużego nakładu pracy i doświadczenia,
- znacznej długości kable są przyczyną strat mocy,
- możliwa generacja echa w dużych pomieszczeniach,
- wysokie koszty ogólne.

Sposób instalacji głośników zamieszczono na rysunku poniżej.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że w przypadku istnienia wielu kondygnacji wymienione zalety nadal obowiązują, gdyż docieramy z głośnikiem niemalże bezpośrednio do słuchacza.

VI. Głośniki zintegrowane z ławkami, w których siedzą słuchacze.

Ostatnie z prezentowanych rozwiązań stanowi naszą propozycję systemu nagłośnieniowego. Należy zaznaczyć, że całkowity koszt prezentowanego rozwiązania jest znaczny. Biorąc jednak pod uwagę kształt
- wysoki, stożkowy sufit,
- brak bocznych filarów,
proponowany system stanowi optymalne rozwiązanie.

Ogólne wnioski wypływające z prezentowanych rozwiązań:

1. wybór sposobu rozmieszczenia głośników zależy głównie od architektury pomieszczenia w którym ma zostać zainstalowany,
2. istotną sprawą jest kwestia estetyki oraz ewentualnych zakłóceń,
3. przy wyborze systemu istotnymi mogą się okazać względy ekonomiczne,
4. zalecane jest uwzględniać ewentualną instalacją systemu na etapie projektu architektonicznego,
5. w niektórych sytuacjach spotkać można różne kombinacje prezentowanych systemów.