wymagania w odniesieniu do studiów radiowych

Mimo rozbieżności w wymaganiach normowych w odniesieniu do studiów radiowych, wynikających z przeznaczenia pomieszczeń jak i technologii produkcji, ogólne zasady projektowania wnętrz radiowych polegają na zapewnieniu:

Kształt i objętość pomieszczenia mają bezpośredni wpływ na rozkład energii akustycznej i nagłośnienie pomieszczenia. Zalecenia odnoszące się do kształtu pomieszczenia z wyjątkiem wnętrz prostopadłościennych nie są znormalizowane, ponieważ na kształt ten wywiera również zasadniczy wpływ technologia i architektura obiektu.
Dla kształtów prostopadłościennych optymalne proporcje studiów, zapewniające najbardziej równomierne rozmieszczenie częstotliwości rezonansowych podano na poniższym rysunku:

(25kB)

gdzie punkty przecięcia grubych odcinków linii ukośnych z prostą pionową odpowiadającą określonej objętości wyznaczają najkorzystniejszy stosunek wymiarów studia (W - wysokość, S - szerokość, D - długość)

Z powyższego rysunku wynika, że dla studiów małych, o objętości V od 80 do 300m3 najkorzystniejsze proporcje wymiarów wynoszą W : S : D = 1 : 1,25 : 1,6. Dla średnich (V = 300 ¸800m3) - W : S : D = 1 : 1,6 : 2,5. Dla niskich (V = 800 ¸3000m3) lub dla długich (V = 3000 ¸8000m3) - W : S : D = 1 : 1,25 : 3,2. Przyjęcie tolerancji ±5%, często stosowane w praktyce, nie powoduje zauważalnych różnic w rozproszeniu energii dźwiękowej w studiach. Dla pomieszczeń o objętości powyżej 1000m3 większe znaczenie od poprawnych proporcji ma właściwy kształt pomieszczenia.

Rozgłośnie radiowe mogą mieć budowę zwartą lub przestrzenną (studia rozmieszczone w pewnej odległości od siebie). Zazwyczaj spotyka się jedno z trzech typów rozwiązań:

Studia radiowe można podzielić na:


Wytyczne budowy studiów radiowych

Przykładowe studia radiowe