studia do zapisu muzyki

Studia i sale do zapisu muzyki można podzielić ze względu na przeznaczenie i liczbę wykonawców na: małe o objętości 200 ¸ 1000m3, średnie o objętości 1000 ¸ 5000m3 oraz duże o objętości ponad 5000m3. W grupie dużych studiów wyróżnia się ponadto studia koncertowe, w których w czasie koncertów możliwy jest udział publiczności.

W małych studiach zapisywana jest muzyka zespołów muzycznych 1 ¸ 15 osobowych bądź utwory solistów. Zarówno kształt pomieszczenia jak też rozmieszczenie ustrojów dźwiękochłonnych i rozpraszających powinny zapewnić uzyskanie w studio wyrównanego czasu pogłosu dla szerokiego pasma częstotliwości, a jego wartość powinna być dobierana w zależności od rodzaju przewidywanej muzyki.

Średnie studia muzyczne, o objętości 1000 ¸ 5000m3, są przeznaczone do zapisu utworów muzycznych zespołów 10- do 60-osobowych, zespołów chóralnych albo zespołów mieszanych. W studiach tego rodzaju miejsce usytuowania nagrywanego zespołu jest zazwyczaj ściśle zlokalizowane, co decyduje o takim rozmieszczeniu ustrojów dźwiękochłonnych i rozpraszających w studio, aby w miejscu zajmowanym przez wykonawców zapewnić im dobrą wzajemną słyszalność, a w pozostałej części studia - dobra warunki akustyczne do odbioru mikrofonowego. Uzyskuje się to przez umieszczenie ustrojów dźwiękochłonnych w części mikrofonowej studia i pozostawienie na ścianach przedniej i bocznych studia pewnych fragmentów powierzchni odbijających. Natomiast z zasady ściana tylna powinna być pokryta ustrojami silnie pochłaniającymi dźwięk w możliwie jak najszerszym paśmie częstotliwości.