Programy wykładów

Akustyka mowy

Prowadzący: dr hab. inż. Józef Kotus
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 1 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Zagadnienia wstępne. Podstawowe wiadomości na temat sygnału mowy. Struktura i czynności traktu głosowego. Zastosowania w telekomunikacji i medycynie.
 • Teoria wytwarzania dźwięków mowy. Struktura i model sygnału mowy. Ton krtaniowy. Wpływ traktu głosowego i kanału nosowego. Formanty. Widma dźwięków mowy. Elementy fonetyczne mowy. Cechy dystynktywne fonemów. Artykulacyjna klasyfikacja alofonów. Znaczenie mikrofonemów w analizie.
 • Modelowanie mechanizmów wytwarzania dźwięków mowy. Model tonu krtaniowego. Pobudzenie szumowe. Modele akustyczne traktu głosowego: rezonator Helmhotza, model Fanta, model Markela-Graya. Modele cylindryczne i tubowe. Modele elektryczne i cyfrowe. Modelowanie procesów artykulacyjnych.
 • Percepcja mowy. Właściwości słuchu ludzkiego. Percepcja elementów fonetycznych. Perceptualne skale częstotliwości. Teoria wyrazistości i zrozumiałości mowy. Metody oceny jakości transmisji sygnału mowy.
 • Podstawowe zagadnienia syntezy i przetwarzania sygnału mowy. Synteza widmowo-parametryczna i konfiguracyjna. Analiza w dziedzinie czasu. Analiza widmowa i predykcyjna. Algorytm FFT. Algorytm Levinsona-Durbina. Krótkookresowa analiza fourierowska. Analiza sonograficzna. Analiza falkowa. Przetwarzanie homomorficzne. Cepstrum zespolone i cepstrum mocy. Wygładzanie widma. Ekstrakcja parametrów formantowych i tonu krtaniowego.
 • Cyfrowe reprezentacje sygnału mowy. Kwantyzacja natychmiastowa i adaptacyjna. Kwantyzacja różnicowa. Modulacja delta i sigma-delta. Standardy m-law i A-law.
 • Parametryzacja sygnału mowy. Parametry w dziedzinie czasu. Zastosowanie preemfazy. Parametry w dziedzinie widma. Parametry cepstralne. Parametry LPC. Zastosowanie perceptualnych skal częstotliwości. Fonetyczna funkcja mowy.
 • Kompresja sygnału mowy. Nadmiarowość informacyjna sygnału mowy. Problemy resyntezy. Wokoder kanałowy. Wokoder formantowy. Wokoder homomorficzny. Wokoder LPC. Kompresja mowy - przykładowe standardy kodowania: ADPCM-RP, 2.4 kbps LPC Vocoder; 4.8 kbps CELP Coder; 8.0 kbps CS-ACELP Coder.
 • Podstawy automatycznego rozpoznawania mowy. Normalizacja energetyczna i czasowa sygnału mowy. Segmentacja elementów fonetycznych i leksykalnych. Metody parametryzacji mowy. Separowalność parametrów. Rozpoznawanie izolowanych wyrazów. Rozpoznawanie mowy ciągłej. Przestrzenie parametrów i metryki. Zbiory przybliżone i logika rozmyta. Zastosowanie ukrytego modelu Markowa - HMM. Tworzenie słowników referencyjnych. Klasyfikacja systemów rozpoznawania mowy oraz ich przykładowe rozwiązania i zastosowania.

Akustyka muzyczna

Prowadzący: dr inż. Michał Lech
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 3 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Wprowadzenie - omówienie treści wykładu, przegląd literatury
 • Systemy muzyczne
  • Stroje naturalne i temperowane
  • Miary interwałów
  • Notacja muzyczna
 • Instrumenty muzyczne - charakterystyka, podział na grupy
  • Instrumentoznawstwo. Teoria pobudzania drgań w instrumentach
  • Budowa i charakterystyki akustyczne organów
  • Modelowanie procesów pobudzania piszczałki organowej z wykorzystaniem analogii mechanoakustoelektrycznej
 • Analiza sygnałowa dźwięków instrumentów muzycznych
  • Analiza sonograficzna
  • Analiza falkowa dźwięków instrumentów muzycznych
 • Algorytmy ekstrakcji częstotliwości podstawowej
 • Parametryzacja dźwięków instrumentów muzycznych
  • Parametry czasowe
  • Parametry widmowe
  • Parametry wyznaczone w oparciu o analizę falkową
  • Deskryptory MPEG-7
  • Analiza śpiewu
  • Głosy śpiewacze
  • Ekstrakcja tonu krtaniowego
  • Formantowa analiza śpiewu
 • Przegląd systemów rozpoznawania muzyki
 • Sprawdzenie wiedzy

Akustyka środowiska

Prowadzący: dr hab. inż. Józef Kotus
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 7 (kierunek: EiT, profil: Systemy multimedialne)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Wprowadzenie.
 • Definicje hałasu.
 • Pojęcia podstawowe i zależności fizyczne
 • Wpływ hałasu na jakość życia i zdrowie człowieka
 • Straty związane z występowaniem hałasu. Straty bezpośrednie. Straty pośrednie i inne.
 • Ustawy, normy, rozporządzenia międzynarodowe. Wskaźniki hałasu.
 • Metody pomiarowe. Przyrządy pomiarowe.
 • Źródła hałasu - transport kołowy. Przemysł lekki. Przemysł ciężki. Przemysł maszynowy.
 • Drgania akustyczne materiałowe. Oddziaływanie drgań na człowieka.
 • Tłumienie drgań - wibroizolacja maszyn i urządzeń.
 • Wyciszanie źródeł hałasu - zasady ogólne.
 • Wyciszanie źródeł hałasu - zasady szczegółowe.
 • Wyciszanie otoczenia źródeł hałasu.
 • Materiały i ustroje dźwiękochłonne. Konstrukcje przeciwhałasowe.
 • Aspekty ekonomiczne związane ze zwalczaniem hałasu. Nakłady związane ze zwalczaniem hałasu.
 • Przedsięwzięcia o charakterze budowlanym. Skuteczność likwidacji hałasu.
 • Stosowanie indywidualnych ochron słuchu. Skuteczność likwidacji hałasu.
 • Aktywne zwalczanie hałasu.
 • Ochrona przeciwdźwiękowa środowiska
 • Subiektywna uciążliwość hałasu.
 • Społeczne reakcje na hałas.
 • Uszkodzenia słuchu powodowane hałasem.
 • Modelowanie propagacji dźwięku w przestrzeni otwartej.
 • System monitorowania hałasu - mapy akustyczne.

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku

Prowadząca: prof. Bożena Kostek
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 3 (kierunek: Inzynieria biomedyczna, profil: Elektronika w medycynie)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Wprowadzenie
 • Układ nerwowy, komórka nerwowa
 • Wybrane zagadnienia fizjologii i anatomii słuchu
 • Wybrane metody badania słuchu
 • Aparaty słuchowe, implanty narządu słuchu - ślimakowe i inne
 • Metody dopasowania protez słuchu
 • Wybrane zagadnienia fizjologii i anatomii wzroku
 • Badanie narządu wzroku
 • Kierunki badań i rozwoju protetyki oka

Elektroniczne instrumenty muzyczne

Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 7 (kierunek: EiT, profil: Systemy Multimedialne)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Historia syntezy dźwięku
 • Synteza dźwięków muzycznych - pojęcia podstawowe
 • Metoda subtraktywna - analogowa synteza modularna
 • Metoda addytywna - analogowy sampling
 • Metoda modulacji częstotliwości (FM) - pierwsza metoda cyfrowa
 • Metoda kształtowania fali i metoda zniekształcania fazy
 • Metoda tablicowa - synteza hybrydowa
 • Metoda samplingowa - od syntezy do cyfrowego magnetofonu
 • Metody modelowania fizycznego - matematyczna i falowodowa
 • MIDI w syntezie dźwięku
 • Synteza programowa, standard VSTi, sekwencery i trackery

Inteligentne systemy decyzyjne

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Szczuko
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 6 (kierunek: EiT, strumień: Telekomunikacja)
wykład: 1 godz., laboratorium: 2 godz., egzamin

 • Zagadnienia wprowadzające. Ogólna charakterystyka metod obliczeniowych z dziedziny "soft computing", uczenia maszynowego i metod kognitywnych. Pojęcie systemu eksperckiego. Podstawy metodologiczne automatycznego odkrywania wiedzy. Odkrywanie wiedzy w bazach danych (data mining). Uczenie się maszyn.
 • Reprezentacja wiedzy - logika rozmyta. Podstawy logiki rozmytej. Wnioskowanie rozmyte. Rozmyte systemy wnioskujące.
 • Uczenie maszynowe I. Drzewa decyzyjne
 • Uczenie maszynowe II - algorytmy genetyczne. Podstawy i charakterystyka algorytmów genetycznych. Podstawowe operatory genetyczne. Operator reprodukcji. Operator crossing-over. Operator mutacji. Obliczenia ewolucyjne. Przykłady zastosowań algorytmów genetycznych.
 • Uczenie maszynowe III - SVM
 • Uczenie maszynowe IV - sieci neuronowe. Sieci jednokierunkowe. Klasyczna postać algorytmu propagacji wstecznej błędu. Metody treningu sieci jednowarstwowej. Metody inicjalizacji wag. Metody doboru współczynników nauki. Dobór optymalnej architektury.
 • Parametryzacja obrazu na potrzeby algorytmów decyzyjnych. Algorytmy decyzyjne będące alternatywą dla sieci neuronowych. AdaBoost, PCA
 • Przetwarzanie języka naturalnego. Etapy analizy językowej. Generowanie tekstu. Szukanie semantyczne. Tłumaczenie maszynowe. Rozumienie języka naturalnego. Rozwiązania dostępnego oprogramowania do przetwarzania języka naturalnego.
 • Zbiory przybliżone. Relacja tożsamości. Niekantorowskie ujęcia teorii zbiorów oraz wybrane logiki nieboole'owskie i ich zastosowania. Elementy teorii Dempstera-Schafera
 • Rozpoznawanie mowy za pomocą ukrytych modeli Markowa.

Multimedialne systemy medyczne

Prowadzący: dr inż. Piotr Odya
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 3 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
seminarium: 1 godz.

 • Zastosowania telekomunikacji w medycynie.
 • Podział współczesnych systemów telemedycznych.
 • Konfiguracje sprzętowe systemów telemedycznych.
 • Specjalistyczne interfejsy komputerowych systemów medycznych.
 • Metody transferu i archiwizacji danych w telemedycynie.
 • Zastosowanie sieci komputerowych i łączności satelitarnej.
 • Systemy informacji medycznej.
 • Odległe i rozległe systemy diagnostyczne.
 • Konsultacje telemedyczne.
 • Wideokonferencje telemedyczne.
 • Metody i narzędzia programowanej terapii - wykorzystanie techniki komputerowej.
 • Operacje medyczne na odległość.
 • Zastosowanie baz danych do rejestracji i monitorowania pacjentów oraz w epidemiologii.
 • Przegląd aplikacji telemedycznych.
 • Przegląd rozwiązań nowoczesnych systemów telemedycznych.
 • Zagadnienia rozwojowe.

Percepcja dźwięków i obrazów

Prowadząca: prof. Bożena Kostek
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 1/2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 2 godz. i egzamin (sem. 1); laboratorium: 2 godz. (sem. 2)

 • Wprowadzenie
  • Zakres przedmiotu
  • Literatura
 • System nerwowy
  • Budowa komórki nerwowej
  • Synapsy
  • Nerw słuchowy i wzrokowy
  • Schemat dróg nerwu słuchowego
 • Anatomia i fizjologia ucha
  • Ucho zewnętrzne
  • Ucho środkowe - budowa i funkcje
  • Ucho wewnętrzne - budowa i funkcje
  • Przetwarzanie sygnałów w narządzie Cortiego
 • Podstawowe właściwości słyszenia
  • Krzywe izofoniczne
  • Głośność dźwięku
  • Wysokość dźwięku
  • Czułość różniczkowa słuchu
  • Słyszenie dźwięków złożonych
  • Pasma krytyczne
  • Zjawisko maskowania
 • Efekty subiektywne
  • Tony subiektywne
  • Słyszenie dudnień
  • Dźwięki różnicowe
 • Audiometria
  • Audiometria subiektywna - badania progowe
  • Audiometria subiektywna - badania nadprogowe
  • Audiometria wysokoczęstotliwościowa
  • Audiometria obiektywna - systematyka badań
  • Emisja otoakustyczna
  • Audiometria komputerowa
 • Właściwości słyszenia dwuusznego
  • Teorie lokalizacji kierunkowej
  • Lokalizacja odległościowa źródeł dźwięku
  • Lokalizacja kierunkowa źródeł dźwięku
 • Elektroniczne protezy słuchu
  • Aparaty słuchowe - charakterystyka
  • Modelowanie wybranych elementów protez słuchu
  • Symulacja akustycznej części protez słuchowych
  • Cyfrowe protezy słuchu
  • Implanty ślimakowe - budowa i strategie działania
  • Metody dopasowania protez
 • Anatomia i fizjologia oka
  • Narząd wzroku
  • Rozdzielczość wzroku
 • Własności widzenia
  • Widzenie kolorów, bezwładność wzroku
  • Percepcja bodźców wzrokowych
 • Metody badania narządu wzroku
  • Badania optometryczne
  • Widzenie stereoskopowe
  • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Elektroniczne protezy wzroku
 • Sprawdzenie wiedzy

Pomiary w technice studyjnej

Prowadzący: dr. hab. inż. Grzegorz Szwoch
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz., egzamin

 • Wprowadzenie
 • Generatory i analizatory pomiarowe
 • Jednostki pomiarowe
 • Parametry toru fonicznego
 • Pomiar charakterystyki częstotliwościowej
 • Pomiary zniekształceń nieliniowych
 • Pomiar poziomu szumu i zakłóceń
 • Inne pomiary - przesłuch i separacja, impedancja, częstotliwość, faza, charakterystyki korektorów częstotliwości i głośności
 • Generatory i analizatory cyfrowe
 • Pomiary w cyfrowym torze fonicznym
 • Pomiary procesorów dynamiki
 • Pomiary przetworników elektroakustycznych
 • Pomiary przestrzeni akustycznych
 • Metody pomiaru w przestrzeni ograniczonej (pomiary quasi-bezechowe)
 • Pomiary toru fonicznego w czasie rzeczywistym (z użyciem wielotonów)
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Metody zobiektywizowanej oceny jakości kodowanych sygnałów fonicznych. Testy PESQ i PEAQ.
 • Metodologia testów odsłuchowych. Analiza wyników testów.

Projekt grupowy

Prowadzący: mgr inż. Szymon Zaporowski
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 1/2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)

Studenci samodzielnie realizują zadania projektowe.

Serwis projektu grupowego ETI

Projektowanie oprogramowania systemów

Prowadzący: dr inż. Arkadiusz Harasimiuk
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 1 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 2 godz., projekt: 1 godz.

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów II stopnia (mgr) do wytwarzania oprogramowania na potrzeby realizacji złożonych systemów w zakresie TI. Prezentowane treści szczegółowej będą odnosiły się całego cyklu życia produktu powstającego podczas projektu. Podczas zajęć zostanie poruszona następująca tematyka.

 • Cykl wytwarzania oprogramowania - (SDLC) - Proces produkcji oprogramowania, Rodzaje aktywności w procesie produkcji oprogramowania. Generyczne modele procesu produkcji oprogramowania i ich warianty.
 • Analiza biznesowa potrzeb klienta.
 • Metody analizy - w zakresie modelowania, prototypowania i specyfikowania systemów. Wymagania wobec oprogramowania; proces inżynierii wymagań. Rodzaje i źródła wymagań; klasyfikacja wymagań niefunkcjonalnych. Formułowanie wymagań i ich walidacja; zarządzanie wymaganiami.
 • Architektura rozwiązania - co to jest architektura, jakie są metody opracowywania, modele referencyjne.
 • Podejście do projektowania specjalizowanych rozwiązań: mobilnych i chmurowcyh.
 • Zarządzanie infrastrukturą i wdrażaniem produkcyjnym - DevOPS.
 • Narzędzia deweloperskie, w tym zarządzanie wersjonowaniem kodu.
 • Zarządzanie projektem - Planowanie realizacji projektu; rodzaje planów i ich zawartość. Dobór składu zespołu i kierowanie nim.
 • Testowanie oprogramowania.

Przetwarzanie dźwięków i obrazów

Prowadzący: prof. Andrzej Czyżewski
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 5 (kierunek: EiT, strumień: Telekomunikacja)
wykład: 2 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Zagadnienia wstępne. Cyfrowy tor foniczny i wizyjny. Metody i standardy próbkowania i kwantyzacji sygnałów wideofonicznych, konwersja analogowo-cyfrowa.
 • Zaawansowane metody przetwarzania sygnałów – podstawy filtracji, dozowanie, miksowanie, rekonstruowanie, derewerberacja.
 • Specjalne metody przetwarzania dźwięku. Filtracja przestrzenna (beamforming). Rozpoznawanie sygnałów fonicznych.
 • Elementy grafiki komputerowej i jej przetwarzania. Grafika rastrowa i wektorowa.
 • Kompresja obrazu ruchomego. Komponenty wizyjne. Transformacje obrazu wizyjnego. Estymacja ruchu. Nadmiarowość obrazu. Standardy MJPEG, MPEG-1/2/4
 • Zniekształcenia dźwięku i obrazu, ich przyczyny i podstawowe metody ograniczania. Zniekształcenia w dziedzinie analogowej i cyfrowej, zniekształcenia wynikające z kompresji stratnej.
 • Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Analiza obrazu ruchomego. Metody wykrywania ruchomych obiektów (przepływ optyczny, model tła z wykorzystaniem sumy krzywych Gaussa). Detekcja i usuwanie cienia obiektów. Śledzenie ruchomych obiektów w kolejnych ramkach obrazu za pomocą filtrów Kalmana.
 • Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Filtracja obrazu. Dwuwymiarowe filtry liniowe i nieliniowe. Pochodne obrazu. Algorytmy detekcji krawędzi w obrazie. Metody poprawy jakości obrazu. Odszumianie obrazu z wykorzystaniem filtracji nieliniowej. Poprawa jakości tekstu: binaryzacja i wyrównanie histogramu. Filtracja wyostrzająca. Zasady działania algorytmów automatycznego odczytywania tekstu i prezentacja efektów OCR dla obrazów o rożnej jakości. Zasada działania metody superresolution.
 • Filtracja cyfrowa i metody projektowania filtrów cyfrowych. Filtry cyfrowe – klasyfikacja. Stabilność. Wymagania stawiane filtrom cyfrowym. Metody projektowania filtrów cyfrowych FIR: metoda okien, metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości, metoda optymalizacji średnio- kwadratowej, metoda aproksymacji Czebyszewa (algorytm Remeza). Metody projektowania filtrów cyfrowych IIR: metoda niezmienności odpowiedzi impulsowej, metoda transformacji biliniowej, metoda dopasowanej transformacji Z, metoda Yule'a-Walkera. Efekty ograniczonej długości rejestrów – kwantyzacja. Projektowanie filtrów cyfrowych w środowisku MATLAB. Przykłady.
 • Przetwarzanie brzmienia i synteza dźwięku. Kompansja dynamiczna. Sztuczny pogłos. Podstawowe metody cyfrowej syntezy dźwięku.
 • Kodowanie dźwięku w procesie zapisu. Percepcja dźwięku (maskowanie czasowe i widmowe). Kompresja dźwięku. Kodowanie perceptualne.
 • Podstawowe zagadnienia syntezy, przetwarzania i kompresji mowy. Wytwarzanie mowy. Ton krtaniowy. Trakt głosowo-nosowy. Synteza konfiguracyjna i falowodowa. Modelowanie procesów artykulacyjnych. Analiza predykcyjna. Wokodery. Kompresja mowy – przykładowe standardy kodowania: ADPCM-RP, 2.4 kbps LPC Vocoder; 4.8 kbps CELP Coder; 8.0 kbps CS-ACELP Coder.
 • Podstawy automatycznego rozpoznawania mowy. Normalizacja energetyczna i czasowa sygnału mowy. Segmentacja elementów fonetycznych i leksykalnych. Metody parametryzacji mowy. Separowalność parametrów. HMM. Tworzenie słowników referencyjnych. Klasyfikacja systemów rozpoznawania mowy oraz ich przykładowe rozwiązania i zastosowania.

Synteza i obróbka obrazu

Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 3 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz., egzamin

 • Tworzenie opisu sceny trójwymiarowej
 • Cieniowanie obiektów
 • Nakładanie tekstur i operacje przetwarzające tekstury
 • Specjalne efekty graficzne
 • Algorytmy oświetlenia globalnego
 • Rozwiązania sprzętowe i programowe (DirectX, OpenGL, wsparcie dla kart graficznych)
 • Metody tworzenia animacji komputerowych
 • Tworzenie obrazów o rozszerzonym zakresie dynamiki (HDR)
 • Zastosowania syntezy obrazu w produkcji filmów

Systems software design

Wykad prowadzony w języku angielskim / Lecture in English.
Prowadzący/Lecturer: dr inż. Arkadiusz Harasimiuk.
wykład: 2 godz. / lecture: 2 h

The aim of the course is to prepare second level (mgr) students for software development for the implementation of complex systems in the field of TI. Presented detailed content will refer to the entire life cycle of the product created during the project. The following topics will be covered during the course.

 • Software Development Life Cycle - (SDLC) - Software development process, Types of activities in software development process. Generic software development process models and their variants.
 • Business analysis of customer needs.
 • Analysis methods - for modeling, prototyping and system specification. Software requirements; requirements engineering process. Types and sources of requirements; classification of non-functional requirements. Requirements formulation and validation; requirements management.
 • Solution architecture - what is architecture, development methods, reference models.
 • Approaches to designing specialized solutions: mobile and cloud.
 • Management of infrastructure and production implementation - DevOPS.
 • Development tools, including code versioning management.
 • Project management - Project execution planning; types of plans and their content. Team composition and leadership.
 • Software testing.

Systemy i terminale multimedialne

Prowadzący: prof. Andrzej Czyżewski, laboratorium: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 6 (kierunek: EiT, strumień: Telekomunikacja)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz., egzamin

 • Usługi w systemach mobilnych 2G-5G, LTE. Wykorzystanie pasma HF. Możliwości świadczenia usług w sieciach dostępowych i w interaktywnych sieciach szerokopasmowych.
 • Zabezpieczanie danych multimedialnych metodą znakowania wodnego.
 • Wideokonferencje. Zasady organizowania, konfiguracja, dobór liczby i rodzaju kanałów transmisyjnych. Terminale wideokonferencyjne. MUD (ang. Multi User Domain) - interaktywne środowiska dla wielu uczestników. Przykładowe systemy: VideoTalks (AT&T).
 • Obiektywne metody pomiaru jakości obrazu.
 • Jakość transmisji multimedialnej. Quality of Service. Jakość dźwięku i obrazu w transmisji - synchronicznej, asynchronicznej oraz izochronicznej. Opóźnienie, jitter, utrata pakietów, błędy sekwencyjne. Metody badania jakości - pomiary obiektywne i subiektywne. Zakłócenia, szumy i zniekształcenia. Pomiary jakości dźwięku. Wyrazistość mowy, zrozumiałość mowy.
 • Systemy operacyjne terminali mobilnych.
 • Technologie ekranów dotykowych i tabletów.
 • Rejestracja i emisja przekazu multimedialnego.
 • Telemedyczne zastosowania terminali mobilnych.
 • Transport przekazu multimedialnego. Szerokopasmowe sieci multimedialne (podstawy, cechy charakterystyczne). Pojęcie usług multimedialnych. Zagadnienia QoS. Dystrybucja treści multimedialnych. Emisja rozsiewcza, strumieniowanie, multicast, transmisja punkt-do-punktu, model komunikacji P2P, redystrybucja przekazu satelitarnego.
 • Multimedialne interfejsy programistyczne API. Przegląd narzędzi dostępnych na różnych platformach.
 • Transmisja multimediów. Wybrane platformy i protokoły. IPv6 (Internet Protocol Version 6) jako protokół usług multimedialnych. VOD (Voice Over Data). Architektura i implementacje: ATM (VoATM) oraz IP (VoIP). Standard H.323. SIP. Multimedia Messaging Service (MMS).
 • Terminale pojazdów

Sztuczna inteligencja w medycynie

Prowadząca: prof. Bożena Kostek
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 2 (specjaność: Informatyka w medycynie)
wykład: 2 godz.; laboratorium: 1 godz.; projekt: 1 godz.

 • Wprowadzenie do wykładu – zakres przedmiotu i literatury
 • Reprezentacja wiedzy. Rodzaje danych i ich wstępna obróbka.
 • Metody akwizycji sygnałów fonicznych.
 • Metody akwizycji sygnałów wizyjnych.
 • Metody parametryzacji i kwantyzacji atrybutów.
 • Deskryptory standardu MPEG 7.
 • Wybrane technologie pozyskiwania wiedzy dla potrzeb baz wiedzy.
 • Reprezentacja wiedzy - logika rozmyta.
 • Wnioskowanie rozmyte: wnioskowanie Mamdaniego i Sugeno.
 • Rozmyte systemy wnioskujące.
 • Reprezentacja wiedzy – logika przybliżona.
 • Systemy wnioskujące oparte na zbiorach przybliżonych. Modelowanie niepewności.
 • Kolokwium
 • Metody uczenia maszyn: omówienie typów uczenia, algorytmów uczenia i struktur uczących się.
 • Uczenie maszynowe – sztuczne sieci neuronowe. Uczenie z nadzorem.
 • Uczenie maszynowe – sztuczne sieci neuronowe. Uczenie z nadzorem. Uczenie bez nadzoru.
 • Uczenie maszynowe – algorytmy genetyczne.
 • Uczenie maszynowe – drzewa decyzyjne.
 • Systemy ekspertowe.
 • Systemy wieloagentowe i inteligencja zespołowa: przegląd zagadnień.
 • Przegląd zastosowań metod sztucznej inteligencji w systemach inżynierii biomedycznej.
 • Przegląd zastosowań metod sztucznej inteligencji w systemach telemedycznych.
 • Przykłady zastosowań systemów inteligentnych w różnych dziedzinach medycyny.
 • Kolokwium

Technika nagłaśniania

Prowadzący: prof. Bożena Kostek, dr inż. Piotr Odya
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 1/2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 2 godz. i egzamin (sem. 1); laboratorium: 1 godz. (sem. 2)

 • Zagadnienia wstępne
  • moc akustyczna źródła dźwięku
  • rozchodzenie się fal akustycznych w otwartej przestrzeni
  • rozchodzenie się fal akustycznych w pomieszczeniach zamkniętych
  • odbicie fali, ugięcie fali
  • chłonność akustyczna
  • odległość graniczna
 • Wybrane charakterystyki akustyki wnętrz i metody ich pomiaru
  • częstotliwości własne pomieszczeń
  • współczynniki odbicia i pochłaniania
  • czas pogłosu
  • poziom zakłóceń
  • izolacyjność akustyczna właściwa
  • izolacyjność akustyczna pomieszczeń
  • charakterystyki czasowe wyznaczane w oparciu o odpowiedź impulsową pomieszczenia
 • Wymagania normowe w zakresie akustyki wnętrz
  • dopuszczalne poziomy zakłóceń
  • zalecenia dotyczące kształtu i objętości pomieszczeń
  • zalecenia dotyczące czasu pogłosu i zrozumiałości słowa
  • kształtowanie warunków pogłosowych
 • Wymagania w odniesieniu do studiów radiowych
  • dopuszczalne poziomy zakłóceń
  • zalecenia dotyczące kształtu i objętości pomieszczeń
  • kształtowanie warunków pogłosowych
 • Zasady projektowania akustyki sal
  • elementy rozpraszające i kierujące dźwięk
  • materiały i ustroje dźwiękochłonne
 • Kryteria oceny sal koncertowych i operowych
  • obiektywizacja ocen subiektywnych wg. Beranka
 • Systemy nagłośnieniowe
  • rodzaje i funkcje,
  • parametry systemów,
  • przykłady architektury i instalacji systemów nagłośnieniowych,
  • przykłady systemów nagłośnieniowych
 • Systemy dogłośnieniowe
  • sale konferencyjne
  • sale teatralne i audytoria
 • Wykorzystanie procedur przetwarzania dźwięku w sytemach nagłośnieniowych i dogłośnieniowych
  • opóźnienia i pogłos,
  • kompresory, limitery,
  • ekspandery, bramki szumowe.
 • Elementy projektowania systemów nagłośnieniowych
  • duże wnętrza,
  • pomieszczenia studyjne,
  • stadiony
 • Przykłady rozwiązań wybranych systemów nagłośnieniowych

Technika rejestracji sygnałów

Prowadzący: dr inż. Piotr Odya
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 7 (kierunek: EiT, profil: Systemy multimedialne)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz., egzamin

 • Wprowadzenie - płyta CD i DVD
 • Obiektywy, kamery, aparaty cyfrowe
 • Przegląd mikrofonów i technik mikrofonowych
 • Budowa studia wizyjno-fonicznego.Tor foniczny w studiu (magnetofony, konsolety, systemy rejestracji dyskowej, procesory efektów i procesory dynamiki, syntetyzery). Interfejsy i złącza
 • Format DV, Kierunki rozwoju, propozycje nowych standardów, systemy wysokiej rozdzielczości
 • Technologia kompresji wizyjnej
 • Znakowanie wodne sygnałów fonicznych i wizyjnych
 • Rodzaje i konstrukcje kart wizyjno-fonicznych
 • Tor wizyjny w studiu (magnetowidy, konsolety wizyjne, systemy rejestracji dyskowej). Synchronizacja urządzeń wizyjno-fonicznych
 • Montaż dźwięku (montaż analogowy, cyfrowy, montaż destrukcyjny i niedestrukcyjny)
 • Obróbka obrazu (przetwarzanie obrazu, grafika wektorowa i rastrowa, filtry, kompresja)
 • Wizyjne systemy montażu liniowego i nieliniowego
 • Zapis magnetyczny, Zapis optyczny i magnetooptyczny
 • Standardy próbkowania fonii i wizji. Formaty plików. Kodowanie protekcyjne i kanałowe.

Technologia nagrań I

Prowadzący: prof. Bożena Kostek, dr inż. Piotr Odya, dr inż. Piotr Suchomski
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Wprowadzenie
 • Ujęcia mikrofonowe obrazu dźwiękowego
  • Style realizacji. Subiektywizm słyszenia
  • Perspektywa akustyczna. Plany dźwiękowe
  • Ujęcia jedno- i wielomikrofonowe
 • Zalecenia dotyczące nagrań: słuchowiska, wywiadu, reportażu, reklamy
 • Zagadnienia reżyserii dźwięku
  • Wybór klimatu akustycznego. Regulowanie dynamiki
  • Dobór mikrofonów
  • Korekcja częstotliwościowa
  • Operowanie pogłosem i opóźnieniami
  • Reżyserowanie nagrań
 • Właściwości źródeł dźwięku
  • Głośność
  • Charakterystyki kierunkowe instrumentów muzycznych
 • Lokalizacja źródeł pozornych
  • Pomieszczenia odsłuchowe
  • Odsłuch stereofoniczny, baza stereofoniczna, kąt bazowy
 • Techniki mikrofonowe
  • Stereofonia natężeniowa - systemy mikrofonowe stereofonii natężeniowej
  • Stereofonia fazowa - systemy mikrofonowe stereofonii fazowej
  • Kryteria oceny jakości systemów stereofonii
  • Ujęcia stereofoniczne dwu- i wielokanałowe - techniki mikrofonowe
  • Miks + mastering
 • Testy odsłuchowe
 • Formy i gatunki produkcji filmowych
  • Charakterystyka gatunków
  • Formy scenariusza w kontekście wybranych typów produkcji
  • Cele i podstawowe zasady montażu
  • Techniki montażu dla wybranych gatunków filmowych
 • Realizacja programu z użyciem wielu kamer
 • Produkcja materiałów stereoskopowych
  • Specyfika realizacji zdjęć
  • Montaż i edycja materiału
  • Formaty zapisu

Technologia nagrań II

Prowadzący: prof. Bożena Kostek (wykład), dr inż. Michał Lech (laboratorium)
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz., egzamin

 • Wprowadzenie
 • Techniki mikrofonowe - ujęcia stereofoniczne wielokanałowe
 • Systemy stereofonii wielokanałowej
 • Nagrania wielośladowe (wybór klimatu akustycznego, regulowanie dynamiki, korygowanie częstotliwościowe, operowanie pogłosem i opóźnieniami)
 • Realizacja nagrań (zgrywanie nagrań z zapisu wielośladowego, montaż cyfrowy)
 • Tworzenie dźwięku wielokanałowego (ustawienie źródeł w panoramie, wykorzystanie konsolety, wykorzystanie komputera z karta wielokanałową)
 • Techniki mikrofonowe w telewizji (podział w zależności od typu audycji, zasady tworzenia dźwięku wielokanałowego)
 • Realizacja nagrań audio-wideo na żywo (ustawienie kamer i mikrofonów, wykorzystanie miksera wizyjnego)
 • Zaawansowane techniki montażu (postprodukcja)
 • Postprodukcja. Postsynchronizacja i dubbing (sprzęt, zasady tworzenia)

Technologia studyjna

Prowadzący: prof. Bożena Kostek, dr inż. Piotr Odya, dr inż. Michał Lech
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 7 (kierunek: EiT, profil: Systemy multimedialne)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Wprowadzenie. Zakres przedmiotu
 • Budowa studia wizyjno-fonicznego
 • Przegląd konstrukcji mikrofonów
 • Przegląd konstrukcji głośników i słuchawek
 • Zalecenia dotyczące nagrań form słownych
 • Zalecenia dotyczące nagrań instrumentów muzycznych
 • Zalecenia dotyczące opracowania dźwięku do produktów multimedialnych
 • Plany w nagraniach wideo (dobór planu, wpływ doboru planu na atmosferę ujęcia)
 • Organizacja planu filmowego
 • Techniki oświetlenia planu filmowego
 • Authoring nagrań wizyjno-fonicznych na nośnikach optycznych
 • Podstawowe informacje na temat praw autorskich

Technologie multimedialne

Prowadzący: prof. A. Czyżewski, dr inż. Piotr Odya
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 4 (kierunek: Elektronika i Telekomunikacja)
wykład: 1 godz., laboratorium: 2 godz.

Skrócony program wykładu:

 • Wprowadzenie do technologii multimedialnych. Interfejsy multimodalne.
 • Elementy grafiki komputerowej. Obraz wektorowy i obraz rastrowy. Podstawy kompresji grafiki. Formaty grafiki komputerowej.
 • Podstawy kompresji obrazu ruchomego. Formaty przekazu wideofonicznego.
 • Podstawy kompresji dźwięku. Formaty dźwięku.
 • Dystrybucja treści multimedialnych. Nośniki dźwięku i obrazu
 • Studio multimedialne i rozgłośnia multimedialna
 • Stereoskopia i holografia
 • Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna
 • Rendering graficzny
 • Podstawy animacji grafiki komputerowej
 • Zastosowanie elektroencefalografii (EEG) w technikach multimedialnych
 • Interfejsy multimodalne
 • Metody wyświetlania obrazu
 • Multimedialne bazy danych - nawigacja i wyszukiwanie informacji multimedialnej

Zastosowania procesorów sygnałowych

Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch, dr inż. Piotr Odya, mgr inż. Dawid Weber, mgr inż. Adam Kurowski
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 5/6 (kierunek: EiT, strumień: Telekomunikacja)
wykład: 1 godz. (sem. 5), projekt 1 godz. (sem. 6)

Program wykładu:

 • Organizacja wykładów
 • Wprowadzenie do procesorów sygnałowych
 • Architektura procesorów sygnałowych
 • Systemy operacyjne procesorów sygnałowych
 • Systemy liczbowe
 • Interfejsy procesorów sygnałowych
 • Procesory sygnałowe w cyfrowych aparatach fotograficznych i kamerach
 • Medyczne zastosowania procesorów sygnałowych
 • Przekształcenie Fouriera i splot
 • Filtry FIR i IIR
 • Generowanie sygnałów
 • Zaawansowane algorytmy DSP stosowane w telekomunikacji
 • Kolokwium zaliczeniowe